ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE DOSTAWY OPROGRAMOWANIA PLATFORMY AUTORYZACJI ŁĄCZNOŚCI BEZPRZEWODOWEJ W CHMURZE OBLICZENIOWEJ

Mobile Logic Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, UL. Wojska Polskiego 3 /220, 39-300 Mielec zaprasza do złożenia oferty na dostawę oprogramowania platformy autoryzacji łączności bezprzewodowej w chmurze obliczeniowej dla firmy Mobile Logic Sp. z o.o. w ramach projektu pn „Wdrożenie platformy autoryzacji łączności bezprzewodowej w chmurze obliczeniowej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: RPPK.01.04.01-18-0566/17.

 

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe.
  2. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
  3. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym
  4. Załącznik nr 3  – Oświadczenie osób wchodzących w skład zespołu Oferenta, iż wiedzą one o składanej ofercie i deklarują swoje zaangażowanie w realizację oprogramowania na zamówienie Mobile Logic Sp. z o.o.
  5. Załącznik nr 4 – Oświadczenie o zobowiązaniu do zachowania poufności
  6. Załącznik nr 6 – Metodyka projektowania i wdrażania oprogramowania stanowiącego przedmiot projektu
  7. Załącznik nr 7 – Lista referencyjna potwierdzająca wymagane doświadczenie Oferenta
  8. Załącznik nr 8 – Zestawienie zrealizowanych zleceń informatycznych.

Załączniki do pobrania tutaj.